1. Warunki wynajmu sprzętu.

  • podstawą wynajęcia sprzętu jest podpisanie umowy wynajmu pomiędzy Wypożyczalnią, a osobą lub firmą pożyczającą.
  • umowa spisywana jest przez wynajmującego na podstawie dwóch ważnych dokumentów ze zdjęciem, na czas określony podany przez najemcę.
  • podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla wynajmującego w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. Wysokość kaucji uzależniona jest od wartości urządzenia oraz czasu na jaki jest wypożyczane dane urządzenie. Jej wysokość będzie obniżona dla stałych klientów.
  • wysokość czynszu pobierana jest zgodnie z cennikiem. Przy dłuższym okresie najmu są obniżane.
  • zwrot narzędzia powinien nastąpić zgodnie z podpisaną umową. Oddanie narzędzia po tym terminie powoduje naliczenie kolejnej stawki.
  • czas wynajmu liczy się od momentu wydania urządzenia do jego oddania.
  • wypożyczane urządzenia są w pełni sprawne technicznie.
  • wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenie ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków ( dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń, itp.).
  • rachunki będą wystawiane w dniu zwrotu sprzętu.
 2. Zobowiązania wynajmującego

  • wynajmujący oświadcza, że posiada sprzęt w dobrym stanie technicznym i bez żadnych ukrytych wad.
  • ma obowiązek zapoznać każdego klienta z instrukcją obsługi wypożyczanego urządzenia.
  • wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.
  • wynajmujący dba o ochronę danych osobowych klientów wypożyczających sprzęty.
 3. Zobowiązania najemcy.

  • najemca dba o sprzęt będący własnością wynajmującego i zobowiązuje się zwrócić go w dobrym stanie technicznym
  • najemca oświadcza że został zapoznany z instrukcja obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania wypożyczanego sprzętu.
  • najemca zobowiązuje się płacić czynsz za wypożyczane sprzęty według cennika. W razie zwłoki w płaceniu będą naliczane ustawowe odsetki.
  • najemca zobowiązuje się, iż pożyczony sprzęt będzie użytkował zgodnie z przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody wynajmującego, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.
  • od chwili odbioru sprzętu od wynajmującego do momentu jego zwrotu najemca ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie, kradzież lub dewastacje.
  • w razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu najemca zobowiązany jest zapłacić wynajmującemu cenę sprzętu w wartości brutto podanej w umowie wypożyczenia i bezzwłocznie zawiadomić organy ścigania i właściciela sprzętu
  • skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały najemcę.
  • odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez najemcę ponosi najemca
  • najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wynajmującego z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 4. Zwrot sprzętu.

  • najemca zobowiązuje się zwrócić wypożyczony sprzęt w czasie podanym na umowie,
  • sprzęt powinien być sprawny i oczyszczony..
  • w przypadku zwrotu brudnego sprzętu będzie doliczony do czynszu koszt mycia.
 5. Zerwanie umowy wynajmu.

  • zerwanie umowy następuje w przypadku:
   • samowolnego przedłużenia czasu użytkowania
   • używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem.
  • zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.
 6. Podpis wynajmującego Podpis najemcy